B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

สถาบัน:  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ( Huazhong University of Science and Technology) ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขา Yujia และติดกับทะเลสาบตะวันออก (The East Lake) ที่สวยงาม ล้อม รอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของเมืองหวู่ฮัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ติดอันดับหนึ่งในสิบมหา วิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน

 

เมื่อแรกก่อตั้งใช้ชื่อ Huazhong Institute of Technology ซึ่งเกิดจากการควบรวมกัน ของแผนกวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในมณฑลหูเป่ย เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ในปีค.ศ. 1953 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ในปีค.ศ. 1988 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน และในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ได้ควบรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในมณฑลหูเป่ย ตามโครงการ Project 211 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติ

 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 75 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 200 หลักสูตร ปริญญาเอก 139 หลักสูตร และศูนย์วิจัยสำหรับระดับ Post-Doctoral (สูงกว่าปริญญาเอก) 22 แห่ง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มีคณาจารย์มากกว่า 13,000 ท่าน และมีนักศึกษาทั้งหมดมากกว่า 60 ,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 800 คน


มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1960  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  มีนักศึกษาต่างชาติจบไปแล้ว มากกว่า 3,000 คนในหลายสาขาวิชา ทั้งปริญญาตรี-เอก ซึ่งหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ มีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาแพทยศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศ (The Department of Electronics and Information Engineering) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย อีกทั้งติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดของจีน

 

นอกจากนั้น The State Teaching Bases for Electrical Engineering and Electronics ที่มีอุปกรณ์การทดลองชั้นสูงที่ทันสมัยก็ตั้งอยู่ที่คณะแห่งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ยังมีโครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมากมาย  อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เป็นต้น ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและสารสนเทศ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 300 ท่าน และมีนักศึกษาต่างชาติหลายร้อยคนจากทั่วโลกสำเร็จการศึกษาจากคณะแห่งนี้


วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Tongji Medical College of HUST) ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ชั้นสูง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน ก่อตั้งโดยนายแพทย์ Bolon ชาวเยอรมัน ในปีค.ศ. 1907 และมีการย้ายที่ตั้ง และควบรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง

 

นอกจากนั้นวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ยังเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะด้านทั้งใน ระดับชาติและระดับมณฑลคือ สาขาวิชาศัลยกรรมทั่วไปและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งเปิดทำการเรียนการสอน เป็นแห่งแรกในจีนและยังเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในจีน

 

ปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ มีคณาจารย์มากกว่า 7,500 ท่าน มีนักศึกษาประมาณ 4,400 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 160 คน วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มี โครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ มากกว่า 40 สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมถึงองค์การอนามัยโลก และกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ ยังมีโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง


คณะการจัดการ (School of Management) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เป็นหนึ่งในคณะชั้นนำของจีน คณะการจัดการร่วมงานกับองค์กรที่สำคัญมากมาย เช่น The Economic Research Organization of Hubei Province และ The National MBA Training Center of Operation Management คณะการจัดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีคณาจารย์สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานสูงมากมาย

 

ปัจจุบันคณะการจัดการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 127 ท่าน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากคณะนี้ 6,287 คน คณะการจัดการเน้นการทำโครงงานวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งโครงงานวิจัยของคณะส่วนใหญ่ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลจีน นอกจากนั้น คณะการจัดการยังมีความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ  ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เป็นต้น

 

ที่ตั้ง:  หวู่ฮั่นเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย หวู่ฮั่นมีพื้นที่ประมาณ 8,494 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดเมืองหนึ่ง ในแถบตอนกลางของประเทศจีน มีประชากรประมาณ 9.1 ล้านคน ตั้งอยู่จุดบรรจบของแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำฮั่นเจียง ในส่วนของเมืองหวู่ฮั่น ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนคือ หวู่ชาง (Wuchang) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา  ฮั่นโข่ว (Hankou) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และฮั่นหยาง (Hanyang) ซึ่งเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเมือง ดังนั้นชื่อเมืองหวู่ฮั่น จึงเป็นการรวมกันของชื่อแรกของทั้งสามพื้นที่ นอกจากนั้น หวู่ฮั่นยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า ศิลปวัฒนธรรม และการคมนาคม ในแถบภาคกลางของจีนอีกด้วย


มณฑลหูเป่ย มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม เขตร้อนกึ่งร้อนชื้น เป็นเขตภูมิอากาศร้อน และชุ่มชื้น ที่มี 4 ฤดูกาล ในฤดูหนาวซึ่งอากาศหนาวมาก ในบางปีอาจมีหิมะตก เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 1 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อน ซึ่งอากาศค่อนข้างอบอ้าว เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 33 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีระยะเวลา 1-2 เดือน และเป็นช่วงที่มีฝนตก โดยเฉพาะในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

 

หลักสูตร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและโท ภาคภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

                   

 •   ระดับปริญญาตรี  เปิดสอนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

   

                       วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและสารสนเทศ ( Bachelor in Electronics and Information       Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา 

   

                       หลักสูตรแพทยศาสตร์ (MBBS) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียน หลักสูตรเตรียมแพทย์ (Pre-Medical Program) เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนในวิชา Organic and Bio-Chemistry วิชา Medical Physics วิชา Advanced Biology และวิชา Anatomy

   
 • ระดับปริญญาโท  โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

                 

                หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (Master in Medicine) ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา

                   

                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( Master of Business Administration: MBA) ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา


                  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Publics Administration: MPA) ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา


ที่พัก นักศึกษาต่างชาติ จะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติ ที่ Friendship Apartment Building ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีห้องพักให้นักเรียนเลือกพัก ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้องคู่แบบที่มีห้องน้ำในตัว เพียบพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในหอพัก มีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องซักรีด ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด จากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อม ตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ยังมีสนามกีฬาที่ทันสมัย 3 แห่ง สนามบาสเก็ตบอล 70 แห่ง สนามเทนนิส 14 แห่ง โรงยิมเนเซี่ยม 2 แห่ง และศูนย์สันทนาการ 1 แห่ง รวมถึงโรงอาหาร 14 แห่ง ศูนย์การค้า 6 แห่ง สาขาของธนาคาร 6 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ ไว้บริการภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

 

เทอมการศึกษา:   มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปี และเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี


การสมัครเข้าเรียนต่อ:   มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนปีละ 1 ครั้งคือ

        

         เทอมฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – มกราคม) ควรส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 ธันวาคม

 


 
Online:  1
Visits:  429,820
Today:  19
PageView/Month:  99