B.I.L.C. - เรียนแพทย์ และทันตแพทย์ที่จีน กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองจากแพทยสภา

http://www.bilc2china.com

ข้อมูลการทำวีซ่า

                     

                        EMBASSY OF CHINA : สถานฑูตจีน


             ที่ตั้ง   : 57 ถนนรัชดาภิเษก ติดซอยรัชดาภิเษก 3  ดินแดง กรุงเทพ 10310

             เบอร์โทร  : 0-2245-7043-4
             แฟกซ์      : 0-2245-7032
             เวลายื่นเอกสาร   : 09:00 - 11:00 น.
             เวลารับเอกสาร   :  09:00 - 11:00 น.   และ  15:00 - 16:00 น.



เอกสารที่ใช้

  1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป

  2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ 1 รูป พื้นหลังสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ดี  แต่ต้องไม่ใช่สีเลือดหมู (แดงเข้ม)  ใช้ขนาด 1 นิ้วดีกว่า เพราะจะใช้ใน application ได้ด้วย  ไม่ต้องตัด

  3. ใบ application หรือแบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด พร้อมติดรูปให้เรียบร้อย
    Download แบบฟอร์ม ทำวีซ่าจีน

  4. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ  (กรณีไปเรียนเกิน 6 เดือน)

  5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)

  6. ใบจองโรงแรม / ที่พัก หรือหอพักโรงเรียน (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)  หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย


อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (จ่ายเงินวันรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า)

แบบของวีซ่า

ทำวันเดียว

ทำ 2-3 วัน

ทำ 4 วัน (ปกติ)

หมายเหตุ

Single Entry

2,200

1,800

1,000

เดินทางเข้าได้ 1 ครั้งระยะเวลา 30 วัน ต้องเดินทาง   ภายใน 3 เดือนจากวันทำวีซ่า

Double Entry

3,200

2,800

2,000

 

Multiple Entry, Half-year

4,200

3,800

3,000

ครึ่งปี เข้ากี่ครั้งก็ได้

Multiple Entry, One-year

5,700

5,300

4,500

ใช้ได้ 1 ปี เข้ากี่ครั้งก็ได้


 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของสถานฑูตจีน

               



 
Online:  3
Visits:  437,789
Today:  24
PageView/Month:  890